Menu Close

Gebruiksvoorwaarden van strippenkaarten

Indien is overeengekomen dat BRANDSPARENCY het incidenteel/periodiek onderhoud van contents op websites en/of web apps voor de Opdrachtgever middels een strippenkaart zal uitvoeren, zijn ook de navolgende gebruiksvoorwaarden van toepassing naast en in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van BRANDSPARENCY.

1 • Toepasselijkheid

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke factuur en overig document van BRANDSPARENCY en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

1.2 Een strippenkaart voor incidenteel/periodiek onderhoud geldt voor één of meerdere door BRANDSPARENCY geleverde websites met eventuele subdomeinen, en/of één of meerdere door BRANDSPARENCY geleverde web apps, waarbij BRANDSPARENCY toegang heeft tot de FTP gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) en bronbestanden van de websites en/of web apps.

1.3 Het incidenteel/periodiek onderhoud middels een strippenkaart komt tot stand door aanbod en schriftelijke aanvaarding. Het incidenteel/periodiek onderhoud wordt aangegaan vanaf het moment van gehele vooruitbetaling van de strippenkaart zoals gespecificeerd in artikel 5.1 van deze gebruiksvoorwaarden.

1.4 Indien de Opdrachtgever geen strippenkaart met BRANDSPARENCY heeft afgesproken, is BRANDSPARENCY nimmer verplicht incidenteel/periodiek onderhoud te verrichten.

2 • Informatieverplichting van Opdrachtgever

2.1 Het incidenteel/periodiek onderhoud geschiedt op verzoek van de Opdrachtgever in elk geval per e-mail waarvoor alle bijbehorende tekst- en beeldmaterialen vooraf dienen te worden aangeleverd.

2.2 De volgende bestandstypes worden door BRANDSPARENCY ondersteund: alle meest gangbare Microsoft Office-, media-, Adobe- en 3D-bestandsformaten. Bestanden die alleen met specifieke softwareapplicaties te lezen zijn, kunnen eventueel in overleg met BRANDSPARENCY worden aangeleverd, maar worden niet automatisch ondersteund.

2.3 Alleen door de Opdrachtgever zelf of, indien de Opdrachtgever een natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een ter zake vakkundige werknemer van de Opdrachtgever is, mag incidenteel/periodiek onderhoud op de websites en/of web apps worden aangevraagd.

2.4 De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens waarvan BRANDSPARENCY aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het incidenteel/periodiek onderhoud tijdig aan BRANDSPARENCY te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van het incidenteel/periodiek onderhoud benodigde gegevens niet tijdig aan BRANDSPARENCY worden verstrekt, is BRANDSPARENCY gerechtigd de uitvoering van het incidenteel/periodiek onderhoud op te schorten.

3 • Tarief strippenkaart

3.1 De kosten van de strippenkaart worden berekend aan de hand van het aantal benodigde werkuren voor incidenteel/periodiek onderhoud en het actuele uurtarief (marktconform) van BRANDSPARENCY.

3.2 BRANDSPARENCY is bevoegd om de invulling van het incidenteel/periodiek onderhoud te wijzigen en tariefwijzigingen van strippenkaarten door te voeren welke vooraf aan de Opdrachtgever worden gecommuniceerd.

4 • Uitvoering van webonderhoud (algemeen)

4.1 BRANDSPARENCY voert uitsluitend werkzaamheden van incidenteel/periodiek onderhoud uit in de opmaak, huisstijl en kleurstelling van de bestaande website(s) en/of web app(s).

4.2 Onder incidenteel/periodiek onderhoud van websites en/of web apps middels een strippenkaart wordt verstaan: het bewerken, waaronder het toevoegen, het wijzigen, het verwijderen en/of het implementeren, van bestaande of nieuwe webcontents, zoals teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s, formulieren, PDF documenten, tabellen, grafieken, logo’s, iconen etc. inclusief outbound- en backlinks, metadata, SEO (zoekmachineoptimalisatie) en SEO indexering.

4.3 Alle overige werkzaamheden die anders dan bedoeld in lid 2 van dit artikel zijn uitgesloten: het bouwen, het implementeren en het activeren van nieuwe websites en/of nieuwe web apps, het bewerken van door derden geleverde websites en/of web apps, technisch onderhoud van websites en/of web apps waaronder wordt verstaan het up-to-date houden van WordPress, beschikbaar gestelde updates van plugins, releases van nieuwe versies van framework, backups van databases, functioneel applicatiebeheer, webhosting etc.

4.4 BRANDSPARENCY zal in elk geval binnen twee werkdagen nadat door de Opdrachtgever verzoek tot incidenteel/periodiek onderhoud is ingediend, aanvangen met de behandeling daarvan.

4.5 Tenzij anders is overeengekomen en behoudens spoedopdrachten, worden alle werkzaamheden van incidenteel/periodiek onderhoud verleend binnen gebruikelijke werktijden.

4.6 Bij spoedopdrachten, dan wel indien werkzaamheden van incidenteel/periodiek onderhoud op verzoek van de Opdrachtgever met spoed binnen of buiten reguliere werktijden moeten plaatsvinden, is BRANDSPARENCY gerechtigd de urenregistratie van het aantal bestede werkuren van werkzaamheden te verdubbelen.

4.7 Indien werkzaamheden van incidenteel/periodiek onderhoud meer werktijd vergen dan de uit de strippenkaart resterende werkuren, wordt het uitvoeren van deze werkzaamheden in overleg met de Opdrachtgever schriftelijk (per e-mail) vastgelegd.

4.8 Na elk incidenteel/periodiek onderhoud worden de uitgevoerde werkzaamheden in een zogenaamde ChangeLog document geregistreerd waarin vermeld wordt hoeveel werkuren zijn verbruikt en hoeveel er nog resteren van de in de strippenkaart overeengekomen werkuren.

4.9 Wanneer blijkt dat de Opdrachtgever ten onrechte om incidenteel/periodiek onderhoud heeft gevraagd, kan BRANDSPARENCY het aantal werkuren van de verleende werkzaamheden in het ChangeLog document registreren.

5 • Duur, verlenging en einde van een strippenkaart

5.1 Een strippenkaart treedt in werking nadat de betaling van de strippenkaart uiterlijk binnen 21 werkdagen na dagtekening van de factuur volledig is voldaan.

5.2 Indien alle werkuren van een strippenkaart volledig zijn verbruikt, kan de strippenkaart in onderling overleg tussen de Opdrachtgever en BRANDSPARENCY worden verlengd voor hetzelfde aantal oorspronkelijke werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Bij verlenging van een strippenkaart kunnen in onderling overleg ongebruikte, dan wel resterende werkuren worden meegenomen naar de nieuwe strippenkaart welke voor dezelfde oorspronkelijke Opdrachtgever zijn overeengekomen.

5.4 Een strippenkaart voor incidenteel/periodiek onderhoud kan door de Opdrachtgever te allen tijde beëindigd worden met inachtneming van één maand opzegtermijn op voorwaarde dat de opzegging schriftelijk of per e-mail geschiedt. Indien aan één van deze gebruiksvoorwaarden niet wordt voldaan, zal de opzegging niet geldig zijn.

5.5 BRANDSPARENCY is te allen tijde gerechtigd het incidenteel/periodiek onderhoud middels een strippenkaart tussentijds of met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen, dan wel in de volgende situaties:
– als de Opdrachtgever werkzaamheden ter zake van incidenteel/periodiek onderhoud en/of zaken weigert die op geen enkele wijze de normale werking van de website en/of web app beïnvloeden en die BRANDSPARENCY nodig acht om een correcte werking van de website en/of web app te kunnen waarborgen;
– bij misbruik van de website en/of web app;
– als de Opdrachtgever niet voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden of aan de Algemene Voorwaarden van BRANDSPARENCY;
– als het incidenteel/periodiek onderhoud door een andere partij dan BRANDSPARENCY wordt verricht, tenzij dit door BRANDSPARENCY uitdrukkelijk is toegestaan.

5.6 Restitutie van reeds betaalde kosten door de Opdrachtgever, noch geheel of gedeeltelijk, is geenszins mogelijk na beëindiging of onderbreking van een strippenkaart voor incidenteel/periodiek onderhoud.

6 • Aansprakelijkheid

6.1 De Opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de juistheid en kwaliteit van de door de Opdrachtgever aangeleverde webcontents die op websites en/of web apps worden gepubliceerd. Onverminderd het overige in deze gebruiksvoorwaarden bepaalde is BRANDSPARENCY niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de Opdrachtgever verstrekte webcontents.

6.2 Na uitvoering van een incidenteel/periodiek onderhoud draagt de Opdrachtgever zelf de eindverantwoordelijkheid van het controleproces op de door BRANDSPARENCY nieuwe en/of gewijzigde webcontents waarbij de Opdrachtgever gedurende veertien dagen schriftelijk (per e-mail) mededeling kan te doen van gewenste correcties en/of aanpassingen. Wanneer aan BRANDSPARENCY binnen de termijn als bedoeld in de eerste zin geen gebreken gemeld worden, wordt geacht dat opgeleverde werkzaamheden van BRANDSPARENCY door de Opdrachtgever zijn goedgekeurd.

6.3 De Opdrachtgever is gehouden BRANDSPARENCY te vrijwaren en schadeloos te stellen jegens alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van BRANDSPARENCY in deze gebruiksvoorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 van het Burgerlijk Wetboek (“Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikte”).

6.4 BRANDSPARENCY zal werkzaamheden van incidenteel/periodiek onderhoud naar eigen inzicht uitvoeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, en heeft het recht om tijdstip en tijdsduur ervan binnen in deze gebruiksvoorwaarden genoemde termijnen naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van deze werkzaamheden van incidenteel/periodiek onderhoud.

6.5 Indien BRANDSPARENCY aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van BRANDSPARENCY beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de strippenkaart, exclusief omzetbelasting, althans tot dat gedeelte van de strippenkaart waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.6 Wanneer werkzaamheden van incidenteel/periodiek onderhoud door overmacht, ziekte of vakantie niet of niet tijdig kunnen worden uitgevoerd, en de Opdrachtgever hierdoor verlies of schade heeft geleden, kan BRANDSPARENCY hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

7 • Overmacht

Indien werkzaamheden van incidenteel/periodiek onderhoud niet binnen de in deze gebruiksvoorwaarden gestelde termijn van twee werkdagen uitgevoerd kunnen worden, zonder dat BRANDSPARENCY zich kan beroepen op overmacht, ziekte of vooraf aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakte vakantie, wordt slechts 50% van de bestede werkuren aan werkzaamheden van de strippenkaart afgeschreven.

8 • Slotbepalingen

8.1 De Opdrachtgever, noch BRANDSPARENCY zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit het incidenteel/periodiek onderhoud van websites en/of web apps middels een strippenkaart over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BRANDSPARENCY.

8.2 Op elke strippenkaart van incidenteel/periodiek onderhoud en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.3 De Nederlandse tekst van deze gebruiksvoorwaarden van strippenkaarten is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

8.4 BRANDSPARENCY behoudt zicht het recht voor deze gebruiksvoorwaarden van strippenkaarten te wijzigen of aan te vullen.